Search Results for: Kata2 Merelakan Seseorang

Alam ilmi: pewaris nabi sebenar?, Nabi muhammad صلى الله عليه وسلم adalah nabi dan rasul terakhir bagi ummat ini. siapakah yang akan memimpin ummat ini setelah ketiadaan baginda.?. Mutiara kata khalil gibran | tentang cinta (love), Sieppp! wat kahlil gibran. cinta akan mengungkapkan beribu-ribu kata. ok!!!. " selamat tinggal ": adakah barang hand?, Persoalannya, adakah kita boleh melabel seseorang yang telah buat dosa seperti ini sebagai barang second hand. barangan terpakai? ya lah, sudah disentuh.

Poligami- hak-hak isteri | hawa hawa, Poligami syariat islam berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. poligami diperbolehkan syarat suami memiliki kemampuan. http://hatiwanita.wordpress.com/2008/05/20/poligami-hak-hak-isteri/ Mutiara kata, Jika kamu mahu menyintai , lihatlah kebaikan . kamu mahu membenci , lihatlah keburukan . kamu mahu cintai, jangan rasa. http://mutiarakataz.blogspot.com/ Kaos polos murah, Ketika cinta datang menghampiriku, tak kuasa menyapanya. mendamba mengisi kekosongan hatiku, . http://www.dewakaos.com/

No internet connection No internet connection